Destaco 迪斯泰克 快速转运系统 (RTP) (Clean Rapid Transfer Port)

         
   

CRL的快速转运系统根据在核力场中使用双门传输技术发展演变而来。 快速转运系统包括α口

通常安装在隔离器/手套箱壁上和产品传输β设备。

快速转运系统可以持续控制快速反复传输,可广泛应用于医药和核工业。

 

 

 
         
         

 

如需下载更为清晰的视频资料或进一步的资料, 欢迎和我们联系。 
Email: China@destacoshop.com

更多相关视频